Welcome ^_^

วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรแห่งความสุข บุคลากรสุขภาพดี

พันธกิจ

1.บริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล
2.พัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
3.สนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพของชุมชน
4.ส่งเสริมและพัฒนาด้านวิชาการ

เป้าประสงค์
บุคลากรมีความสุข ไทภูเรือ อยู่ดี มีแฮง "

นายสมพร อุ่นคำ
สาธารณสุขอำเภอภูเรือ

กิจกรรมการปฏิบัติงานสาธารณสุขอำเภอภูเรือ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเรือ
กิจกรรม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (COVID-19)
การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเรือสนับสนุนการยกเลิกใช้สารเคมีอันตราย 3 ชนิด
พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต
ทำเนียบบุคลากร
สถิติข้อมูลที่สำคัญ

14 กันยายน วันหมออนามัยแห่งชาติ

แหล่งท่องเที่ยวอำเภอภูเรือ
ภูบักได
วัดในอำเภอภูเรือ
วัดป่าห้วยลาด
แบบฟอร์มต่างๆ
ลิงค์เวบที่น่าสนใจ

แบบฟอร์ม รง.506DS
แบบฟอร์ม มบ.1
แบบคัดกรอง 8Q
แบบคัดกรองโรคซึมเศร้า 2 คำถาม 15 คำถาม (2Q , 15Q)
แบบบันทึกการดูแลโรคซึมเศร้าในพื้นที่
แบบรายงานการปฏิบัติงานอสม.
แบบฟอร์มขอเบิกเบี้ยงเลี้ยงเดินทางไปราชการ
แบบใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจ
แบบใบลาพักผ่อน

แบบขออนุญาตไปราชการ

facebook: สสอ.ภูเรือ แท้ก๋อ sso.phurua@hotmail.com

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 0819 5455 16