Welcome ^_^
วิสัยทัศน์
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเรือ เป็นผู้นำในการสร้างสังคมสุขภาวะบนวิถีความพอเพียง ด้วยการบริหารจัดการที่ดี ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม

พันธกิจ

1. พัฒนาสถานบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพ มาตรฐานและบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม
2. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สร้างสังคมสุขภาวะ
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการของหน่วยงานให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
4. สร้างและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสุขภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน บนวิถีความพอเพียง
5. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดี ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ครอบคลุมทั่วถึงทั้งองค์กร
7. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพของพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
เป
้าประสงค์
“สังคมอยู่เย็นเป็นสุข บนวิถีความพอเพียง"
นายสาโรจน์ สมัยคำ
สาธารณสุขอำเภอภูเรือ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเรือ
ผลงานที่ภาคภูมิใจ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง    

14 กันยายน วันหมออนามัยแห่งชาติ

กิจกรรมรับโล่ประกาศเกียรติเกียรติคุณสมาธิบำบัดประจำปี ๒๕๕๗
ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑

แหล่งท่องเที่ยวอำเภอภูเรือ
แบบฟอร์มต่างๆ
ลิงค์เวบที่น่าสนใจ

แบบฟอร์ม รง.506DS
แบบฟอร์ม มบ.1
แบบคัดกรอง 8Q
แบบคัดกรองโรคซึมเศร้า 2 คำถาม 15 คำถาม (2Q , 15Q)
แบบบันทึกการดูแลโรคซึมเศร้าในพื้นที่
แบบรายงานแพทย์แผนไทย
แบบรายงานการปฏิบัติงานอสม.
แบบฟอร์มขอเบิกเบี้ยงเลี้ยงเดินทางไปราชการ
แบบใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจ
แบบใบลาพักผ่อน

แบบขออนุญาตไปราชการ

facebook: สสอ.ภูเรือ แท้ก๋อ sso.phurua@hotmail.com