Welcome ^_^
วิสัยทัศน์
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเรือ
เป็นหน่วยงานหลักด้านสุขภาพ สถานบริการได้มาตรฐาน
บริหารจัดการด้วยหลักธรรมมาภิบาล
พันธกิจ
  1. บริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล
  2. พัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพตามมาตรฐานจัดการภาครัฐ (PMQA)
  3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของชุมชน
  4. ส่งเสริมให้ประชาชนดูแลสุขภาพและพึ่งตนเอง
เป้าประสงค์
คนภูเรือ อยู่ดี มีแฮง "
นายสมพร อุ่นคำ
สาธารณสุขอำเภอภูเรือ

กิจกรรมการปฏิบัติงานสาธารณสุขอำเภอภูเรือ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเรือ
ผลงานที่ภาคภูมิใจ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง    
การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน    

14 กันยายน วันหมออนามัยแห่งชาติ

กิจกรรมรับโล่ประกาศเกียรติเกียรติคุณสมาธิบำบัดประจำปี ๒๕๕๗
ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑

แหล่งท่องเที่ยวอำเภอภูเรือ
แบบฟอร์มต่างๆ
ลิงค์เวบที่น่าสนใจ

แบบฟอร์ม รง.506DS
แบบฟอร์ม มบ.1
แบบคัดกรอง 8Q
แบบคัดกรองโรคซึมเศร้า 2 คำถาม 15 คำถาม (2Q , 15Q)
แบบบันทึกการดูแลโรคซึมเศร้าในพื้นที่
แบบรายงานแพทย์แผนไทย
แบบรายงานการปฏิบัติงานอสม.
แบบฟอร์มขอเบิกเบี้ยงเลี้ยงเดินทางไปราชการ
แบบใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจ
แบบใบลาพักผ่อน

แบบขออนุญาตไปราชการ

facebook: สสอ.ภูเรือ แท้ก๋อ sso.phurua@hotmail.com