Welcome ^_^
sample

กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านกฎหมาย  โทษพิษภัยบุหรี่และการจูงใจผู้ติดบุหรี่เข้าสู่ระบบการบำบัดเลิกบุหรี่ 
ตามโครงการไทยเลยฮักกัน  ไร้ควันบุหรี่  ทุกชีวีมีสุข

วันที่  ๕  เมษายน  ๒๕๕๖
ณ. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่องจิก

จากการจัดกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านกฎหมายโทษภัยบุหรี่และการจูใจผู้ติดบุหรี่เข้าสู่ระบบการบำบัดเลิกบุหรี่  ตามโครงการไทยเลยฮักกัน  ไร้ควันบุหรี่  ทุกชีวีมีสุข  มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 116 คน โดยเป็น อาสาสมัครสาธารณสุข , ผู้นำชุมชน , องค์กรปกครองส่วน ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี รวมทั้งการจัดกิจกรรมนันทนาการ การะดมความคิดเกี่ยวกับข้อดีของการไม่สูบบุหรี่และข้อเสียของการสูบบุหรี่
ซึ่งจากการระดมสมองของผู้เข้าร่วมกิจกรรม  จำแนกข้อดีและข้อเสียของการสูบบุหรี่ได้ดังนี้

ข้อดี
-             คลายเครียด   อารมณ์ดี  มีหน้าตาแจ่มใส
-              เข้ากับคนอื่นได้
-              ช่วยให้ประเทศมีรายได้จากภาษีบุหรี่ ช่วยให้ราคาใบยาสูบดี
-              สูบไล่ยุง ไล่แมลงอื่น ๆ
ข้อเสีย
-             เสี่ยงต่อการเกิดโรค มะเร็งปอด มะเร็งกล่องเสีย ถุงลมโป่งพอง
-              ทำให้แก่ก่อนวัย
-              เสียเวลา เสียทรัพย์
-              ทำให้เล็บเหลือง ปากดำ ปากเหม็น หัวเหม็น ฟันเหลือง
-              บุคคลรอบข้างรังเกียจ
ซึ่งจากการระดมสมองดังกล่าวทำให้ทราบได้ว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างก็ทราบโทษและพิษภัยของบฟุหรี่เป็นอย่างดี และผู้เข้าร่วมโครงการมีความรูเกี่ยวกับกฎหมายของการสูบบุหรี่ในที่สาธารณะฝ่าฝืนจะถูกลงโทษทั้งจำทั้งปรับ


รูปกิจกรรม

กลับ

รวมลิงค์ที่น่าสนใจ

กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

ท้องถิ่นจังหวัดเลย

มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

www.sasukphurua.com
โทร 0-4289-9114 แฟกซ์ 0-4289-9429