Welcome ^_^
sample

การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน


ปีงบประมาณ 2562

 หนังสือเชิญประชุมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต

รายงานประชุมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต

ภาพการประชุมและติดป้ายประชาสัมพันธ

แผนปฏิบัติการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯปี2562

รายงานผลการการกำกับติดตามการดำเนินการปี 2562 ไตรมาส 2

โครงการ ตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อน ผู้ป่วยเบาหวาน อ.ภูเรือ จ.เลย ปีงบประมาณ 2562

สรุปโครงการ ตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อน ผู้ป่วยเบาหวาน อ.ภูเรือ จ.เลย ปีงบประมาณ 2562

ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซด์ พ.ศ. 2562

โครงสร้างการบริหารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเรือ ประจำปีงบประมาณ 2562

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ. 2560

จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Cord of Conduct)

นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

แผนปฏิบัติราชการประจำปี และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผน ปีงบประมาณ 2562

รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง

คำสั่งคณะกรรมการเรื่องร้องเรียน

สรุปรายงานเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561

การกำกับติดตามผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562

กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์ การปฏิบัติงานต่ำ

ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด 

ประกาศมาตรการกลไก หรือระบบในการป้องกันการรับสินบน ปี 2562

แบบรายงานการป้องกันการุจริตและการแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปี 2562

รายงานการประชุม กลุ่ม LINE ต่อต้านการทุจริต คปสอ.ภูเรือ ปี 2562

รายงานการประชุม  การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ประกาศรายงานผลการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเรือ

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข

Home

 

 

 

 

www.sasukphurua.com

 

มีข้อร้องเรียนติดต่อมาที่ E-mail Lovephurua@gmail.com

โทร 0-4289-9114 แฟกซ์ 0-4289-9429