Welcome ^_^
sample

การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน


ปีงบประมาณ 2565

บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน (1 ตุลาคม 2564 – 30 มีนาคม 2565)
บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน
สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน (1 เมษายน 2565 – 31 สิงหาคม 2565)
บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน
สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

 

Home

 

www.sasukphurua.com

 

มีข้อร้องเรียนติดต่อมาที่ E-mail Lovephurua@gmail.com

โทร 0-4289-9114 แฟกซ์ 0-4289-9429