Welcome ^_^
sample

การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน


ปีงบประมาณ 2565

บันทึกข้อความขอจัดคู่มือฯ และขออนุญาต นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
คู่มือแนวทางการปฏิบัติ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของหน่วยงาน
หนังสือแจ้งเวียนคู่มือแนวทางการปฏิบัติ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของหน่วยงาน
บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน ตามแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG ...
รายชื่อสมาชิกของชมรม STRONG ...
กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG ...
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

 

Home

 

www.sasukphurua.com

 

มีข้อร้องเรียนติดต่อมาที่ E-mail Lovephurua@gmail.com

โทร 0-4289-9114 แฟกซ์ 0-4289-9429