Welcome ^_^
sample

ขอเชิญพี่น้องชาวอำเภอภูเรือร่วมรณรงค์กำจัดแมลงวัน

 

แมลงวันมีหลายชนิดแต่พบบ่อยคือแมลงวันบ้านและแมลงวันหัวเขียว  ซึ่งแมลงวันชอบวางไข่บนมูลสัตว์ ซากสัตว์ อาหารเน่าเสีย หรือสิ่งปฏิกูลที่มีความชื้นสูง โดยสามารถวางไข่ได้ประมาณ ๑๒๐ ฟองต่อครั้ง    ใช้เวลา ๘ – ๑๔ วันก็จะเป็นตัวเต็มวัย มีอายุประมาณ ๑๔-๓๐ วัน วางไข่ได้ประมาณ ๑๐ ครั้ง และใน ๑ วัน บินได้ ๙ – ๑๐ กิโลเมตร การกำจัดแมลงวันจะต้องทำทุกพื้นที่ทุกครัวเรือน และต่อเนื่อง ๓๐ วัน โดยควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ กำจัดตัวหนอน และกำจัดตัวแก่ ดังนี้

๑. ครัวเรือน/ร้านอาหาร/แผงลอย ต้องแยกขยะที่เป็นเศษอาหาร  ผักผลไม้ เก็บในถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิด นำไปกำจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาล เช่น ทำปุ๋ยหมัก ทำน้ำหมักชีวภาพ หรือฝังกลบ ห้ามทิ้งเศษอาหารลงบนพื้นดินโดยไม่มีการฝังกลบ และน้ำเสียจากครัว ต้องระบายลงหลุมซึมรองรับ หรือบ่อเกรอะที่มีฝาปิดมิดชิด

๒. ตลาดสด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของตลาด ดำเนินการดังนี้
๑) แจ้งให้ผู้จำหน่ายสินค้าในตลาด คัดแยกขยะที่เป็นเศษอาหาร  ผักผลไม้ เก็บในถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิด         
๒) จัดหาถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิดและมีปริมาณเพียงพอกับประชาชนที่มาใช้บริการ
๓)นำขยะไปกำจัดอย่างสม่ำเสมอ
๔) ดูแลรางระบายน้ำในตลาดไม่ให้มีน้ำขัง และมีเศษขยะอุดตัน
๕) ล้างตลาดอย่างสม่ำเสมอ

๓. ร้านจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์จากมูลสัตว์ เช่น มูลวัว มูลหมู มูลไก่ ดำเนินการ ดังนี้ ๑) จัดทำโรงเรือนให้มิดชิด หลังคามุงด้วยวัสดุที่แข็งแรงป้องกันการรั่วซึมของน้ำฝน พื้นต้องแห้งไม่มีน้ำขัง ใช้ตาข่ายไนล่อนชนิดถี่ล้อมด้านข้างทุกด้านรวมทั้งประตูและเพดาน เพื่อป้องกันแมลงวันตัวแก่ไปวางไข่  ๒) มูลสัตว์ที่นำมาจำหน่าย ต้องเก็บไว้ในโรงเรือนเท่านั้น และปิดประตูให้มิดชิด

๔.กำจัดตัวอ่อน (หนอน) แมลงวัน เกษตรกรต้องกำจัดหนอนแมลงวันบริเวณที่ใส่ปุ๋ยขี้ไก่ เช่น โคนต้นแก้วมังกร แปลงปลูกขิง  โดยฉีดพ่นด้วยสารเคมีกำจัดหนอนแมลงวันอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ ๑)สารเคมี กำจัดแมลงใช้ขนาดตามฉลาก ๒)น้ำหมักชีวภาพ ใช้ ๑๕ ซีซี.ผสมน้ำ ๑ ลิตร ๓) น้ำหมักกำจัดหนอนแมลงวัน (เหล้าขาว ๔๐ ดีกรี ๑ ขวดน้ำส้มสายชู ๒ ขวด, กากน้ำตาล ๑ ลิตร, น้ำเปล่า ๖ ลิตร และน้ำหมักชีวภาพ หรือ พด.๒ นำมาผสมให้เข้ากันแล้วหมักไว้ ๒๑ วัน) ใช้ ๑๕ซีซี. ผสมน้ำ ๑ ลิตร  ๓) เมล็ดสะเดาบดละเอียด ใช้ ๑ กก. ผสมน้ำ ๑๐๐ ลิตร หมักไว้ ๓ วัน  โดยฉีดพ่นทุก ๗ วัน เป็นเวลา ๑ เดือน

๕. กำจัดแมลงวันตัวเต็มวัย โดย กาวดักแมลงวัน หรือกรงดักแมลงวัน โดยดักทุกวัน ทุกครัวเรือน ต่อเนื่อง ๓๐ วัน

 

รวมลิงค์ที่น่าสนใจ

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

www.sasukphurua.com