Welcome ^_^
sample

 


ติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

คำแนะนำสำหรับประชาชน


สื่อความรู้


มาตรการ


รายงานสถานการณ์

ข่าวเพื่อสื่อสารมวลชน

สาธารณสุขอำเภอภูเรือขอความร่วมมือป้องกันโรคโควิด 19 (COVID 19)

ประกาศการให้บริการโรงพยาบาลภูเรือ

 

HOME

 

 

 

 

 

www.sasukphurua.com

 

มีข้อร้องเรียนติดต่อมาที่ E-mail Lovephurua@gmail.com

โทร 0-4289-9114 แฟกซ์ 0-4289-9429