Welcome ^_^
sample

การพัฒนาคุณภาพ ตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว

    

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ผ่านการรับรองการประเมิน รพ.สต.ติดดาว
ร่องจิก
ปี 2560
ห้วยผักเน่า
ปี 2560
บ้านกลาง
ปี 2561
ท่าศาลา
ปี 2561
สานตม
ปีี 2562
ปลาบ่า
ปี 2562

รูปกิจกรรม

 

 

www.sasukphurua.com
โทร 0-4289-9114 แฟกซ์ 0-4289-9429