Welcome ^_^
sample

หมู่บ้านสุขภาพดี วิถีเลย ปี 2557

ซึ่งปีนี้จังหวัดเลยมีมติให้บูรณาการกับการประกวด "การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ อยู่เย็น เป็นสุข จังหวัดเลย ปี 2557

ด้านการสาธารณสุข

ซึ่งการประกวดเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ตัวแทนอำเภอภูเรือ คือ หมู่ 5 บ้านท่าศาลา ตำบลท่าศาลา อำเภอภูเรือ

รูปกิจกรรมกลับ

รวมลิงค์ที่น่าสนใจ

กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

ท้องถิ่นจังหวัดเลย

มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

www.sasukphurua.com
โทร 0-4289-9114 แฟกซ์ 0-4289-9429