Welcome ^_^

 

 

กิจกรรมรับโล่ประกาศเกียรติเกียรติคุณสมาธิบำบัดประจำปี ๒๕๕๗ ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ดำเนินงานสมาธิบำบัดในสถานบริการสุขภาพ และได้ติดตามคัดเลือกสถานบริการดีเด่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ี ซึ่งโรงพยาบาลส่งเสรืมสุขภาพตำบลสานตม อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ได้รับ โล่ประกาศเกียรติคุณิสถานบริการสุขภาพที่ดำเนินงานสมาธิบำบัดชนะเลิศระดับจังหวัด จังหวัดเลย ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ตัวแทนที่เข้ารับ โล่ประกาศเกียรติคุณ คือ นางสาวนันทภรณ์ โคตรมณี และ นางสาวภัทรรักษ์ สมสินธ์ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ ที่ศูนย์สินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธาน

รูปกิจกรรม

กลับ

facebook: สสอ.ภูเรือ แท้ก๋อ sso.phurua@hotmail.com