Welcome ^_^


โครงการเฉลิมพระเกียรติ 57 พรรษา มหาวชิราลงกรณ:หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง

โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด

ปัจจุบันคนไทยมีแนวโน้มการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากโรคที่เกิดจากพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่เหมาะสม   ปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อม และวิถีการดำเนินชีวิต    ได้แก่ โรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง   โรคหัวใจและหลอดเลือด  เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ บางคนเป็นหลายโรคพร้อมกัน  ซึ่งโรคเหล่านี้เป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ โดยประชาชนจะต้องใส่ใจและดูแลตนเองด้วยการมีพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้อง ควบคู่กับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ  หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่ม ที่มีแอลกอฮอล์และควบคุมความเครียด ทั้งนี้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดย กองสุขศึกษาได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดูแลสุขภาพ   เพื่อลดอัตราเพิ่มของการเจ็บป่วยด้วยโรคดังกล่าว ด้วยการจัดทำโครงการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคฯ ครอบคลุมทั่วประเทศ รวม ๑๕๒   หมู่บ้าน   โดยการส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้านและประชาชน มีการออกกำลังกายตามวิถีชีวิต    กินผักและผลไม้สดที่ปลูกเองหรือผักพื้นบ้านที่สามารถหารับประทานได้ ง่าย   ตลอดจนมีการจัดปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ   อันจะส่งผลให้ประชาชนมีการสร้างสุขภาพที่ยั่งยืนและมีสุขภาพดีต่อไป 

หมู่บ้านที่ประชาชนมีการออกกำลังกายตามวิถีชีวิตอย่างสม่ำเสมอ สัปดาห์ละอย่างน้อย ๓   วัน วันละอย่างน้อย ๓๐ นาที 
ร่วมกับการ กินผัก  ผลไม้สด วันละอย่างน้อย ๕ ขีด ขึ้นไป (ครึ่งกิโลกรัม) และลดอาหารไขมัน      ภายในหมู่บ้าน มีถนนหรือ
สถานสำหรับการออกกำลังกาย     ชุมชน/ครัวเรือน มีการปลูกผักปลอดสารพิษกินเอง   และมีแหล่งน้ำที่สามารถใช้ในการเพาะปลูก
ตลอดจนมีสถานที่ในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ที่เอื้อต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน
เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง  โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด

หมู่๕ บ้านท่าศาลา ตำบลท่าศาลา อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนระดับจังหวัดเข้าร่วมประกวดหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือดระดับเขต ในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์  จังหวัดกรุงเทพมหานคร และชนะเลิศ ระดับเขต ประจำปี ๒๕๕๗

 

 

รูปกิจกรรม

กลับ

facebook: สสอ.ภูเรือ แท้ก๋อ sso.phurua@hotmail.com