Welcome ^_^

โครงการส่งเสริมให้ประชาชนใช้สมุนไพรใกล้ตัวในการดูแลสุขภาพตามวิถีแพทย์แผนไทย

ตำบลสานตม อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

วันที่ 19 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม รพ.สต.สานตม

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  • เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนได้ทราบถึงสรรพคุณของผักและสมุนไพรในท้องถิ่นของตัวเอง
  • เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนใช้ความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้พืชสมุนไพรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  • เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และทักษะในการทำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรและสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจำวัน
  • เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการแพทย์แผนไทย

  วิธีดำเนินการ

  1. จัดทำแผนการดำเนินงานการแพทย์แผนไทยและการแผนทางเลือกกับ คปสอ.ภูเรือ
  2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ
  3. ประชุมคณะดำเนินงานและเตรียมวัสดุอุปกรณ์
  4. ประสานเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมส่งเสริมสุขภาพตำบลเตรียมพื้นที่และผู้เข้าร่วมโครงการ
  5. ดำเนินงานตามโครงการ โดยจัดอบรมตำบลละ 1 วัน
  6. สรุปผลการดำเนินโครงการ

  ระยะเวลาดำเนินงาน
   

  มีนาคม-กันยายน 2558

  งบประมาณ
                  งบประมาณจาก งบ PP CUPภูเรือ

  ผลที่คาดว่าจะได้รับจากของโครงการ
   

   • ประชาชนได้ทราบถึงสรรพคุณของผักและสมุนไพรในท้องถิ่นของตัวเอง
   • ประชาชนสามารถประยุกต์ใช้พืชสมุนไพรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
   • ประชาชนมีความรู้และทักษะในการทำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรและสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจำวัน
   • ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการแพทย์แผนไทย

   กิจกรรมในโครงการ

   • ทำแบบทดสอบก่อนเข้าร่วมโครงการ
   • การบรรยายความรู้เรื่องการใช้สมุนไพรในครัวเรือน
   • บรรยายและฝึกปฏิบัติการทำสมาธิบำบัด
   • บรรยายและฝึกปฏิบัติการทำฤาษีดัดตน
   • บรรยายและฝึกปฏิบัติการแชมพูจากสมุนไพรดอกอัญชัน
   • การปลูกสมุนไพร
   • ทำแบบทดสอบหลังเข้าร่วมโครงการ

   รูปกิจกรรม

    

   กลับ

 

facebook: สสอ.ภูเรือ แท้ก๋อ sso.phurua@hotmail.com