Welcome ^_^

รับการประเมินรับรอง SRRT
วันที่ 23 มิถุนายน 2559


มาตรฐาน SRRT คือ ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ แนวทางปฏิบัติ และ ผลงานที่พึงประสงค์ของทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (Surveillance and Rapid Response Team หรือ SRRT)

วัตถุประสงค์ของการประเมินมาตรฐาน SRRT
1. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพของทีม SRRT
2. เพื่อใช้เป็นเกณฑ์เปรียบเทียบสมรรถนะ หรือ Benchmark ระหว่างทีม
3. เพื่อเป็นกลไกในการพัฒนาขีดความสามารถด้านการเฝ้าระวังและตอบโต้ทางสาธารณสุขของประเทศ ตามข้อกำหนดในกฎอนามัยระหว่างประเทศ (IHR2005)

 

รูปกิจกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลับ

facebook: สสอ.ภูเรือ แท้ก๋อ sso.phurua@hotmail.com