Welcome ^_^
sample

การประกวดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขตำบลดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2556
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยผักเน่า อำเภอภูเรือ  จังหวัดเลย

 


             โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเป็นด่านหน้าและกลไกที่สำคัญของกระทรวงสาธารณสุขในการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนในตำบล  หมู่บ้าน  ชุมชน  ดังนั้น การพัฒนาระบบสาธารณสุขให้มีคุณภาพมาตรฐานและมีศักยภาพ จึงมีความสำคัญเป็นอย่้่างยิ่ง

ภารกิจของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  มีทั้งหมด 5 ด้าน  ได้แก่ 

1.ด้านการส่งเสริมสุขภาพ 

2.ด้านการรักษาพยาบาล 

3.ด้านการควบคุมป้องกันโรค 

4.ด้านการฟื้นฟูสภาพ 

5.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 

ภาพกิจกรรม

 

  •  

    โทร 0-4289-9114 แฟกซ์ 0-4289-9429