Welcome ^_^
sample

โครงการนวดแผนไทยและส่งเสริมการใช้สมุนไพรพื้นบ้าน
  ตำบลลาดค่าง  อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

 

ความเป็นมา
การแพทย์แผนไทยในปัจจุบันได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาลให้เป็นการแพทย์ทางเลือกได้แก่ การนวด อบ ประคบสมุนไพร การแปรรูปสมุนไพรมาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ การปลูกสมุนไพรเพื่อนำมาใช้เอง ซึ่งประโยชน์ของการนวดชนิดต่างๆสามารถบำบัดอาการปวดเมื่อย ผ่อนคลายความเครียด ปวดหลัง ปวดเอว ลดการใช้ยาเองได้ การอบสมุนไพรช่วยกระตุ้นระบบไหลเวียนให้ดีขึ้น บำบัดโรคภูมิแพ้ ปวดเมื่อย และการประคบสมุนไพรช่วยลดการอักเสบฟกช้ำของกล้ามเนื้อและข้อได้ นอกจากนี้การแปรรูปสมุนไพรมาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่วยให้ชุมชนนำสมุนไพรที่มีมากมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น แชมพูสระผมจากอัญชัญ โลชั่นกันยุงจากตะไคร้หอม สบู่สมุนไพร การทำลูกประคบ ชาชงสมุนไพรรางจืด เป็นต้น

ประชาชนตำบลลาดค่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มักจะพบปัญหาเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อ แนวทางการรักษาส่วนใหญ่จะใช้ยาแก้ปวดเพื่อบรรเทาอาการปวด ผลที่ตามมาคือเป็นโรคกระเพาะอาหาร เนื่องจากรับประทานยาแก้ปวดเป็นระยะเวลานาน นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่เสี่ยงด้านสุขภาพในการใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลงในการกำจัดศัตรูพืช จากการตรวจคัดกรองสารเคมีในเลือดเกษตรกรตำบลลาดค่าง ในปี 2556 จำนวน 950 พบว่า ปลอดภัย 86 คน มีความเสี่ยง 819 คน ไม่ปลอดภัย 45 คน ซึ่งสารเคมีเหล่านั้นอาจสะสมในร่างกายจำนวนมากนำไปสู่การเกิดโรคภัยต่างๆเกิดขึ้น ดังนั้นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยผักเน่า จึงเล็งเห็นความสำคัญของสุขภาพเกษตรกรในตำบลลาดค่าง จึงได้จัดทำโครงการนวดแผนไทยและส่งเสริมการใช้สมุนไพรพื้นบ้านขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกในการรักษาสุขภาพอนามัยของตัวเองและคนรอบข้าง โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้านใกล้ตัวใช้ในครัวเรือน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้และฝึกทักษะด้านการนวดแผนไทย
2. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรและฝึกทักษะด้านการแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้าน
3. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้และส่งเสริมการใช้สมุนไพรพื้นบ้าน
4. เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการนวดแผนไทยและส่งเสริมการใช้สมุนไพรพื้นบ้าน
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 100 คน ตามรายละเอียดดังนี้
1. อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม) จำนวน 47 คน
2. อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.)จำนวน 47 คน
3. ผู้นำชุมชน จำนวน 30 คน
4. ตัวแทนกลุ่มแม่บ้าน จำนวน 18 คน
พื้นที่ดำเนินการ
ตำบลลาดค่าง อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
ระยะเวลาดำเนินกา
ดำเนินการในเดือน เมษายน 2557 – กันยายน 2557
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ประชาชนมีความรู้และฝึกทักษะด้านการนวดแผนไทยที่ถูกต้อง
2. ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร และฝึกทักษะด้านการแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้านที่ถูกต้อง
3. ประชาชนมีความรู้และส่งเสริมการใช้สมุนไพรพื้นบ้านมากขึ้น
4. ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการนวดแผนไทยและส่งเสริมการใช้สมุนไพรพื้นบ้านมากขึ้น

ภาพกิจกรรม

 

โทร 0-4289-9114 แฟกซ์ 0-4289-9429