Welcome ^_^
sample

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยผักเน่า
รับการประเมิน การพัฒนา รพ.สต.ติดดาว ปี 2560
วันที่ 6 มิถุนายน 2560

การประเมินตามเกณฑ์การพัฒนา รพ.สต.ติดดาว ปี 2560 (5 ดาว 5 ดี)
หมวดที่ 1 การนำองค์กรและการจัดการดี
หมวดที่ 2 การให้ความสำคัญกับประชากรเป้าหมาย ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หมวดที่ 3 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
หมวดที่ 4 การจัดระบบบริการครอบคลุมประเภทและประชากรทุกกลุ่มวัย
หมวด 5 ผลลัพธ์
5.1ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด(KPI)
5.2นวัตกรรม งานวิจัย การจัดการองค์ความรู้

ภาพกิจกรรม

 

กลับ

 

www.sasukphurua.com
โทร 0-4289-9114 แฟกซ์ 0-4289-9429