Welcome ^_^
sample

 

รพ.สต.บ้านห้วยผักเน่าได้รับ
เกียรติบัตร หมู่บ้านที่มีการดำเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติ ๕๗ พรรษา มหาวชิราลงกรณ : หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด ที่มีผลงานในระดับดีเยี่ยม ปี ๒๕๕๙

 

กลับ

 

www.sasukphurua.com
โทร 0-4289-9114 แฟกซ์ 0-4289-9429