Welcome ^_^
sample

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลท่าศาลา อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ปี 2555

1. หลักการและเหตุผล

ด้วยกระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร ให้ครบอย่างน้อย คนละ 51 ชั่วโมง เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพที่สำคัญ ที่ส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพและมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมองและโรคมะเร็ง โรคไข้เลือดออก การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การถ่ายทอดความรู้ ซึ่งประชาชนในชุมชนยังขาดความรู้และการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง ดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ให้สามารถดูแลและมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพของประชาชนในชุมชนเพื่อ ลดการคุกคามของโรคดังกล่าว ด้วยการเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพ ให้บริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานและเชื่อมประสานระหว่างหน่วยงานต่างๆกับชุมชน เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขในชุมชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าศาลา อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ปี 2555 โดยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเรือ ครู ข และ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าศาลา จำนวนอาสาสมัครสาธารณสุขทั้งหมด จำนวน 67 คน ต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ให้ครบอย่างน้อย คนละ 51 ชั่วโมง ตามโครงการดังกล่าว

2. วัตถุประสงค์ี้

1.อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการในการจัดกิจกรรมคลินิกเบาหวานความดัน จากผู้รับบริการ ทั้งสิ้น 91 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งตามเกณฑ์ต้องผ่าน ร้อยละ 80

1.เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขให้มีทักษะ และความรู้เกี่ยวกับโรค ที่เป็นปัญหาสุขภาพ และสามารถดูแลสุขภาพตนเองและผู้อื่นได้

2. เพื่อให้อาสมัครสาธารณสุขเป็นผู้ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพแก่ชุมชน ขั้นพื้นฐานได้

3. อาสาสมัครสาธารณสุขและชุมชนมีการเฝ้าระวังโรคที่เป็นปัญหาสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

4. เพื่อเป็นการกระตุ้นเกิดการประสานงาน การมีส่วนร่วมของหน่วยงานกับชุมชน

3. กลุ่มเป้าหมาย

อาสาสมัครสาธารณสุขทุกหมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน จำนวน 67 คน

4. วิธีดำเนินการ

1. ประชุมชี้แจง ให้ความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข ของตำบลท่าศาลา ทุกคน จำนวน 67 คน โดย อสม.ทุกคนจะต้องได้รับการพัฒนาความรู้คนละไม่ต่ำกว่า 51 ชั่วโมง

2.จัดกิจกรรมตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม
มะเร็งปากมดลูก การตรวจคัดกรองผุ้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคอ้วน ลงพุงกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

3. ติดตามและประเมินผลการอบรม

4. รายงานผลการดำเนินการ

5. ระยะเวลาดำเนินการ

เมษายน – กันยายน 2555

6. สรุปผลการดำเนินการ

1. อาสาสมัครสาธารณสุขมีทักษะและความรู้เกี่ยวกับโรคที่เป็นปัญหาสุขภาพ และ สามารถดูแลสุขภาพตนเองและผู้อื่นได้ทุกคน

2. อาสาสมัครสาธารณสุขสามารถถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพแก่ชุมชนขั้นพื้นฐานได้

3. เกิดการประสาน การมีส่วนร่วมของชุมชนในการเฝ้าระวังโรคที่เป็นปัญหาสุขภาพอย่าง มีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

7. ปัญหาอุปสรรค

อสม.ยังไม่เข้าร่วมอบรมครบทุกคนเนื่องจากไปขายล๊อตเตอรี่

8. ข้อเสนอแนะ

จัดประชุมในวันที่ อสม. อยู่ครบทุกคน คือวันที่ อสม. กลับมาจากขายล๊อตเตอรี่แล้ว
รูปกิจกรรม