Welcome ^_^
sample

โครงการคลินิกโรคเรื้อรังใกล้บ้าน ดูแลผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงไปพร้อม ๆ กัน ประจำปี 2555

ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

จากการดำเนินโครงการคลินิกโรคเรื้อรังใกล้บ้าน เริ่มจากในปี งบประมาณ 2554 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่องจิกของเราได้รับการส่งต่อผู้ป่วยโรงเรื้อรังจากโรงพยาบาลภูเรือให้มารับบริการดูแลรักษาตัวและรับยาที่สถานบริการใกล้บ้าน เราจึงได้จัดตั้งคลินิกโรคเรื้อรังขึ้นมา โดยของบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในการดำเนินกิจกรรม

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ. ปัจจุบัน แยกได้ดังนี้


จากการเริ่มต้นโครงการ ที่เรามีผู้ป่วยเบาหวาน 22 คน ได้รับการส่งต่อจากโรงพยาบาล เพิ่มมา 13 คน ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง จาก 20 คน ได้รับการส่งต่อ จากโรงพยาบาล เพิ่มมา อีก 38 คน

สรุปตามเกณฑ์การประเมินผลตามโครงการได้ดังนี้

1.อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการในการจัดกิจกรรมคลินิกเบาหวานความดัน จากผู้รับบริการ ทั้งสิ้น 91 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งตามเกณฑ์ต้องผ่าน ร้อยละ 80


2. อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ไม่เกินร้อยละ 3 จากการดำเนินการจัดคลินิกเบาหวานความดันโลหิตสูง ผุ้ป่วยเบาหวานในการดูแล จำนวน 33 คน ไม่มีภาวะแทรกซ้อน ทางตา ไต หลอดเลือด และแผลที่ผิวหนัง หรือได้รับการตัด อวัยวะ คิดเป็นร้อยละ 0

3.ผลจากการประเมินระดับน้ำตาลสะสม (A1C) ของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่เกิน 8 ร้อยละ 30 ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการจากโรงพยาบาลภูเรือ มาติดตามผู้ป่วยเบาหวานที่ส่งกลับมารับบริการยังคลินิกที่สถานบริการใกล้บ้าน ประจำปี 2555 พบว่า มีผู้ที่ ระดับน้ำตาลสะสม หรือ (A1C) เกิน 8 อยู่จำนวน 2 คน คิดเป็น ร้อยละ 6.06 แสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยมีพฤติกรรมในการดูแลตนเองที่ดีขึ้น


4. อัตราการควบคุมระดับน้ำตาลในผู้ป่วยเบาหวาน ระดับน้ำตาลสูงกว่า 180 ไม่เกิน ร้อยละ 30 ตลอดระยะเวลาดำเนินการตามโครงการมีผู้ป่วยที่ระดับน้ำตาล เกิน 180 mg% อยู่ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 21.21 ซึ่งมีข้อตกลงร่วมกันว่า ผู้ที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูง มากกว่า 180 mg% เกินกัน 2 ครั้ง จะต้องกลับไปรับยาที่โรงพยาบาลภูเรือ


5. อัตราการควบคุมระดับความดันโลหิตสูง ระดับความดันโลหิตสูงมากกว่า 160/100 มิลิเมตรปรอท ไม่เกินร้อยละ 30 ตลอดระยะเวลาการดำเนินการ มีผู้ป่วยความดันโลหิตสูงกง่า 160/100 มิลิเมตรปรอท อยู่จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 27.58 ซึ่งก็มีข้อตกลงร่วมกันว่าผู้ที่ระดับความดันโลหิตสูงที่มากกว่า 160/100 มิลิเมตรปรอท ติดกันเกิน 2 ครั้งจะต้องไปรับยาที่โรงพยาบาลภูเรือ ทำให้ผู้ป่วยสามารถที่จะควบคุมระดับความดันโลหิตของตนเองได้ อยู่ในระดับที่ผู้ป่วยพอใจ


ซึ่งจากการดำเนินงานตามโครงการ เราได้รับผู้ป่วยเบาหวานและความดัน มาในระหว่างที่ดำเนินโครงการ ถึง 51 คน โดยแยกเป็นผู้ป่วยเบาหวาน 13 คน และผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 38 คน ซึ่งผู้ป่วยที่ได้รับมาระหว่างดำเนินโครงการ เป็นผู้ป่วยที่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด และความดันโลหิตได้ดีแล้ว และผู้ป่วยทุกรายที่กลับมารับยาต่อเนื่องที่คลินิกใกล้บ้านต่างบอกว่า การรับยาที่คลินิกในสถานบริการใกล้บ้าน สะดวก และไม่ต้องเสียเวลารอนาน ญาติที่พามามีเวลาไปประกอบอาชีพของตัวเอง และอยากให้มีการดำเนินโครงการต่อเนื่องแบบนี้ไปเรื่อย ๆ

รูปกิจกรรม