Welcome ^_^
sample

การให้บริการเชิงรุก

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่องจิกได้จัดทำโครงการเพื่อให้บริการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกในพื้นที่รับผิดชอบ  โดยการจัดหน่วยบริการสร้างเสริมสุขภาพโดยทีมเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่องจิกในรูปแบบใหม่ที่มุ่งเน้นดูแลสุขภาพและป้องกันโรค  เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบเกิดความตระหนักถึงการดูแลสุขภาพ โดยเน้นให้ประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคที่เกิดจากพฤติกรรมการบริโภคและการออกกำลังกาย เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและทักษะในการปฏิบัติตน  รวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้ครอบครัวและชุมชนเกิดความตระหนักในการดูแลสุขภาพ และมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพตนเองได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อคัดกรองภาวะสุขภาพของประชาชน และให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวในด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับภาวะสุขภาพของประชาชน

รูปกิจกรรม

กลับ

รวมลิงค์ที่น่าสนใจ

กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

ท้องถิ่นจังหวัดเลย

มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

www.sasukphurua.com
โทร 0-4289-9114 แฟกซ์ 0-4289-9429