Welcome ^_^
sample

หมู่บ้านไอโอดีน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้นำชุมชน/สมาชิกสภาท้องถิ่น/อสม. และประชาชนมีความรู้และเข้าใจสามารถปฏิบัติการดูแลเพื่อส่งเสริมไอโอดีนในชุมชนได้
2. เพื่อให้ประชาชนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเลือกซื้อเกลือที่มีสารไอโอดีนได้มาตรฐาน
3. เพื่อให้สถานจำหน่ายเกลือเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เกลือเสริมไอโอดีนมาจำหน่ายได้ถูกต้อง
4. เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร แผงลอย โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ใช้เกลือเสริมไอโอดีนที่มีคุณภาพ
5. เพื่อให้โรงเรียน/นักเรียน มีความรู้/จัดกิจกรรมการส่งเสริมการใช้เกลือเสริมไอโอดีนในโรงเรียนและชุมชนได้ต่อไป

รูปกิจกรรม

กลับ

รวมลิงค์ที่น่าสนใจ

กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

ท้องถิ่นจังหวัดเลย

มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

www.sasukphurua.com
โทร 0-4289-9114 แฟกซ์ 0-4289-9429