Welcome ^_^
sample

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
อำเภอภูเรือ  จังหวัดเลย

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้กลุ่มนักเรียนหญิงระหว่าง ๑๕ – ๑๙ ปี ได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศ
  2. เพื่อให้กลุ่มนักเรียนหญิง ระหว่าง ๑๕ – ๑๙ ปี มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและรู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบรวมทั้งมีพัฒนาการตามวัย
  3. เพื่อให้กลุ่มนักเรียนหญิง ระหว่าง ๑๕ – ๑๙ ปี มีทักษะและภูมิคุ้มกันในการจัดการกับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องเรื่องเพศ
  4. พื่อป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมในวัยเรียน

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มนักเรียนหญิง อายุระหว่าง ๑๕ – ๑๙ ปี    จำนวน  ๓๔๑ ค

วิธีดำเนินการ/กิจกรรม

-ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผน คัดเลือกโครงการ เขียนโครงการ
-เสนอโครงการไปยังสำนักงานธารณสุขจังหวัดเลย
-ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการตามกำหนด/รายงานผลการดาเนินงานให้ผู้บริหารทราบ

 

รูปกิจกรรม

 

กลับ

รวมลิงค์ที่น่าสนใจ

กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

ท้องถิ่นจังหวัดเลย

มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

www.sasukphurua.com
โทร 0-4289-9114 แฟกซ์ 0-4289-9429