Welcome ^_^
sample

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ๐ – ๕ ปี
อำเภอภูเรือ  จังหวัดเลย   ปีงบประมาณ  ๒๕๕๖

   

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้เด็ก ๐ – ๕ ปีได้รับการประเมินพัฒนาการ และการกระตุ้นพัฒนาการที่ถูกต้องตามวัย
 2. เพื่อให้เด็ก ๐ – ๕ ปี มีพัฒนาการที่สมวัยทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ และสังคม
 3. เพื่อให้เด็ก ๐ – ๕ ปีที่พัฒนาการล่าช้าให้ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการให้มีพัฒนาการที่สมวัย และได้รับการรักษาที่ถูกต้องในรายที่มีความผิดปกติมาก
 4. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปกครอง และผู้เลี้ยงดูเด็กให้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการการส่งเสริมพัฒนาการ เด็ก ๐ – ๕ ปี  
 5. เพื่อสร้างเสริมความรัก ความสัมพันธ์ระหว่างเด็ก และผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก
 6. เพื่อให้มีมุมพัฒนาการสำหรับเด็ก ๐ – ๕ ปีในอำเภอภูเรือ

วิธีดำเนินการ

 1. กำหนดนโยบายและกิจกรรม
 2. จัดทำโครงการและชี้แจงโครงการแก่เจ้าหน้าที่อำเภอภูเรือ
 3. จัดทำมุมพัฒนาการเด็ก ๐ –๕   ปี ใน อำเภอภูเรือ
 4. จัดกิจกรรมสัปดาห์แห่งพัฒนาการเด็ก ๐ – ๕ ปี
 5. จัดกิจกรรมอบรบให้ความรู้แก่ผู้ปกครองและผู้ปกครองเด็ก ๐ – ๕ ปี  เรื่อง
  -พัฒนาการตามวัยเด็ก ๐ – ๕ ปี
  -การกระตุ้นพัฒนาการเด็ก ๐ – ๕ ปี
  -การประเมินพัฒนาการเด็ก ๐ – ๕ ปี
  -ความผิดปกติเกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก ๐ – ๕ ปี
 6. มีการตรวจประเมินพัฒนาการเด็ก ๐ – ๕  ปี
 7. ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
 8. รายงานผลการดำเนินงาน

กลุ่มเป้าหมาย

                ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก อำเภอภูเรือ   จำนวน  ๗๓  คน

ภาพกิจกรรม

 

 • โทร 0-4289-9114 แฟกซ์ 0-4289-9429