Welcome ^_^
sample

งานระบาดวิทยา

แบบสอบสวนโรค 506


 

โรคอีโบลา

โรคไข้เลือดออก

โรคสุกใส

โรคมือ ปาก เท้า

โรคพิษสุนัขบ้า

โรคไข้หวัดใหญ่

โรคสครับไทฟัส

โรคบิด

โรคฉี่หนู

โรคอาหารเป็นพิษู

โรคมาลาเรีย

รวมลิงค์ที่น่าสนใจ

กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

ท้องถิ่นจังหวัดเลย

มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

www.sasukphurua.com
โทร 0-4289-9114 แฟกซ์ 0-4289-9429