Welcome ^_^
sample

รพ.สต.ร่องจิก

sample

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่องจิก

ยินดีต้อนรับ..ด้วยความยินดียิ่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่องจิก

ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

ประวัติความเป็นมา

ราษฎรบางส่วนได้อพยพมาจากอำเภอด่านซ้ายเพื่อมาประกอบอาชีพทำไร่ ทำสวน มีอาณาเขตการปกครอง 10 หมู่บ้าน อยู่ในเขตการปกครองของ อบต.ร่องจิก ทั้ง 10 หมู่บ้าน สภาพทั่วไป เป็นชุมชนที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ใกล้เคียงกัน และมีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขา 75% ที่ราบ 25%

อาณาเขต

 • ทิศเหนือ ติดกับ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
 • ทิศใต้ ติดกับ ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
 • ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
 • ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลลาดค่าง อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
 • ข้อมูลอาชีพ

 • อาชีพหลัก ทำนา, ทำสวน/ทำไร่

 • อาชีพเสริม รับจ้างข้อมูล

  สถานที่สำคัญของตำบล

  ที่ทำการ อบต.ร่องจิก

  วัดศรีพันดอน

  รังเย็นรีสอร์ท

  ผลงานที่ภาคภูมิใจ

  กิจกรรมการรณรงค์จัดบริการทางทันตสาธารณสุข 21 ตุลาคม 2560

  รพ.สต.ร่องจิก ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ 2560

  รับการประเมิน การพัฒนา รพ.สต.ติดดาว ปี 2560

  โครงการพัฒนาเครือข่ายส่งเสริมความปลอดภัยด้านอาหารปราศจากสารปนเปื้อน คลิกตรงนี้

  โครงการส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง 2559 คลิกที่นี่

  โครงการคลินิกโรคเรื้อรังใกล้บ้าน ดูแลผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ประจำปี 2557 คลิกที่นี่

  โครงการมะเร็งปากมดลูกป้องกันได้ด้วยการใส่ใจการตรวจคัดกรอง ประจำปี 2557 คลิกที่นี่

  คณะเจ้าหน้าที่อปท. คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และคณะอสม.อำเภอกู่แก้ว ได้มาเยี่ยมและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น อำเภอภูเรือ  จังหวัดเลย

  กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านกฎหมาย  โทษพิษภัยบุหรี่และการจูงใจผู้ติดบุหรี่เข้าสู่ระบบการบำบัดเลิกบุหรี่  ตามโครงการไทยเลยฮักกัน  ไร้ควันบุหรี่  ทุกชีวีมีสุข

  โทร 0-4289-9114 แฟกซ์ 0-4289-9429