Welcome ^_^
sample
sample
sample
sample
วันที่ ๒๖-๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

นำทีมเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ของจังหวัดเลย ที่ผ่านมาตรฐานงานสุขศึกษาจากกองสุขศึกษา จำนวน ๕ แห่ง

เข้ารับใบรับรองมาตรฐานงานสุขศึกษาประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเรือ จำนวน ๒ แห่ง ที่ผ่านมาตรฐานสุขศึกษาจากกองสุขศึกษา และเข้ารับใบรับรองมาตรฐานงานสุขศึกษา คือ

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสานตม

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยผักเน่า

www.sasukphurua.com
โทร 0-4289-9114 แฟกซ์ 0-4289-9429