Welcome ^_^
sample
sample
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเรือ

ชาวอำเภอภูเรือภูมิใจ

“ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเรือ”

ชนะเลิศการประกวดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดีเด่นระดับเขต เขต ๑๐ ปี ๒๕๕๔

www.sasukphurua.com
โทร 0-4289-9114 แฟกซ์ 0-4289-9429