Welcome ^_^
sample

กิจกรรมชาวสา-สุข ปี 2555

โครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ปี 2555

โครงการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน อำเภอภูเรือ ปี 2555

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

ประเพณีลอยกระทง ปี 2555

โครงการไทเลยฮักกัน  ไร้ควันบุหรี่  ทุกชีวีมีสุข ปี 2555

กฐินสามัคคีอำเภอภูเรือ ปี 2555

กิจกรรมการรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

กิจกรรมวันปิยมหาราช

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต

กิจกรรมของมูลนิธิ พอ.สว

ภารกิจนสค.ช่วยน้ำท่วม

นักจัดการสุขภาพครอบครัว

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคุณภาพ

กิจกรรมอิ่มบุญ อิ่มใจ

ประกวดรพ.สต.ระดับจังหวัด ปี 2555

ประกวดรพ.สต.ระดับเขต ปี 2555

การเยี่ยมบ้าน

การติดตาม นิเทศ ประเมินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ

www.sasukphurua.com

โทร 0-4289-9114 แฟกซ์ 0-4289-9429