Welcome ^_^
sample

กิจกรรมชาวสา-สุข ปี 2559โครงการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนผู้ป่วยเบาหวาน อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2560

ตรวจหาสารเคมีในเลือดเกษตรกร 4พ.ย.59

ร่วมให้บริการ จังหวัดเคลื่อนที่ 25 ตุลาคม 2559

มอบใบประกาศโรงเรียนผ่านการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

คณะเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเรือร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา

งานแก้วมังกร อำเภอภูเรือ ปี 2559

บริจาคโลหิต 28 มิถุนายน 2559

รับการประเมินรับรอง SRRT 23 มิถุนายน 2559

รับการประเมินรพ.สต..ติดดาวบูรณาการ รพ.สต.ร่องจิก

รับการประเมินรพ.สต..ติดดาวบูรณาการ รพ.สต.ท่าศาลา

รับการประเมิน คปสอ.ติดดาวบูรณาการ

ประเมินสถานบริการปฐมภูมิ ระดับอำเภอ

20 มีนาคม 2559 วันอสม.แห่งชาต

จังหวัดเคลื่อนที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559

การสุ่มตรวจหารสารปนเปื้อนในอาหาร

โครงการเกษตรกรสุขภาพดี กับ ธกส

ประกวดอสม.ดีเด่น ปีงบประมาณ 2559

 

www.sasukphurua.com

โทร 0-4289-9114 แฟกซ์ 0-4289-9429