Welcome ^_^
sample

กิจกรรมชาวสา-สุข ปี 2560 

 

ว่าราชการจังหวัดเลย มอบนโยบายขับเคลื่อน THAILOEI 4.0

ประกวด อสม.ดีเด่น 11 สาขา อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ปี 2561

โครงการประชุมวิชาการการพัฒนาระบบสุขภาพระดับปฐมภูมิ ๔.๐ สสอ.ภูเรือ

ตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้แก่ คณะกรรมการบริหารอำเภอ (กบอ.) 3 พ.ย.60

พิธีเปิด  กิจกรรมรณรงค์ “ประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยแมลงวัน” 

การประเมินรพ.สต.คุณภาพ 5 ดาว 5 ดี ระดับอำเภอ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ปี 2560

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาณ 2560

โครงการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนผู้ป่วยเบาหวาน อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2560

 

 

www.sasukphurua.com

โทร 0-4289-9114 แฟกซ์ 0-4289-9429