Welcome ^_^
sample

กิจกรรมชาวสา-สุข ปี 2561

 

การแข่งขันกีฬา คปสอ.ภูเรือ

หน่วยให้บริการเคลื่อนที่ โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนฯ

คปสอ.ภูเรือร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับ สสจ.อุบลราชธาน

ออกหน่วยพอ.สว. 16 พ.ย.61

21 ตุลาคม 2561 เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและเป็นวันรักต้นไม้ประจำปีของชาต

 

13 ตุลาคม 2561 วันคล้ายวันสวรรคต ในหลวง รัชกาลที่ 9

รณรงค์ป้องกันคุมคุมโรคอุจจาระร่วง กำจัดแมลงวันอำเภอภูเรือ 9ต.ค.61

ทีมประเมิน รพ.สต.ติดดาว ระดับจังหวัด จังหวัดเลย เยี่ยมเสริมพลังพชอ. 20 มิ.ย.61

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)อำเภอภูเรือ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๑

โครงการประชารัฐร่วมใจ กำจัดภัยแมลงวัน ป้องกันโรคอุจาระร่วง ประจำปี 2561

ซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ

คนหัวใจเหล็ก ปั่น-วิ่ง ระดมทุน RUN AND RIDE FOR LOEI

กิจกรรม ปั่น-วิ่ง ระดมทุน RUN AND RIDE FOR LOEI 

ผลการประกวดผู้สูงอายุที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติประเภทผู้สูงวัยอายุยืนฯ2561

 

 

 

 

www.sasukphurua.com

โทร 0-4289-9114 แฟกซ์ 0-4289-9429