Welcome ^_^
sample

โครงการแกนนำสุขภาพภูเรือร่วมใจ ควบคุมป้องกันโรคเอดส์รายใหม่

 

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อสร้างแกนนำสุขภาพด้านการควบคุมป้องกันผู้ติดเชื้อ HIV
๒. เพื่อลดอัตราการติดเชื้อ HIV รายใหม่
๓. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องให้แก่แกนนำสุขภาพ
๔. เพื่อส่งเสริมและรณรงค์การใช้ถุงยางอนามัย

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้นำชุมชน/ อสม. อำเภอภูเรือ จำนวน  ๑๘๘   คน

วิธีการดำเนินงาน
๑. อบรมให้ความรู้แกนนำสุขภาพด้านการควบคุมป้องกันโรคเอดส์
๒. แกนนำสุขภาพสำรวจกลุ่มเป้าหมายที่มีพฤติกรรมเสี่ยงพร้อมให้ความรู้และแจกสื่อให้ความรู้    
๓. แกนนำสุขภาพตรวจสอบสภาพการใช้งานตู้ถุงยางอนามัยทุกสัปดาห์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. มีแกนนำสุขภาพด้านการควบคุม ป้องกันผู้ติดเชื้อ HIV
๒. อัตราการติดเชื้อ HIV รายใหม่ลดลง
๓. แกนนำสุขภาพมีความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับ โรคเอดส์
๔. มีตู้ถุงยางอนามัยหยอดเหรียญอย่างน้อยตำบลละ ๑ ตู้

รูปกิจกรรม