Welcome ^_^
sample

โครงการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงเบาหวานและความดันโลหิตสูง

กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลปลาบ่า จังหวัดเลย

ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

ความเป็นมา

จากการศึกษาของกระทรวงสาธารณสุข   ในปี  ๒๕๔๗     พบว่า  จากการตรวจร่างกาย ตรวจ เลือด เพื่อสำรวจสุขภาพคนไทยอายุ ๑๕ ปีขึ้นไปทั่วประเทศครั้งล่าสุด พบว่า ขณะนี้คนไทยทั้งที่อยู่ในเมืองและในชนบททั่วประเทศ ประสบปัญหาสุขภาพไม่แตกต่างกัน และล้วนเป็นโรคที่มาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง ตรวจพบจำนวนกว่า ๑๐ ล้านคน เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ.๒๕๓๔  ถึง  ๔  เท่าตัว และพบโรคเบาหวานจำนวนกว่า  ๓ ล้านคน แต่เป็นที่น่าสังเกตผู้ที่เป็นโรคทั้ง ๒ โรคนี้ ประมาณ ๙ ล้านคน ยังไม่รู้ว่าตัวเองว่าเป็นโรคซึ่งเป็นอันตรายมากและถือว่าเป็นโรคเงียบที่น่ากลัวกว่าโรคติดเชื้อทั่วๆไป เพราะโรคติดเชื้อหากเป็นก็จะมีไข้แสดงอาการชัดเจนจึงต้องเร่งแก้ไขเป็นการด่วน ในการดำเนินงานปี ๒๕๕๐ เป็นต้นมากระทรวงสาธารณสุขจะเน้นนโยบายเชิงรุก เร่งการป้องกันโรคทุกหมู่บ้าน เพื่อลดจำนวนคนป่วยให้น้อยลง โรคในเป้าหมาย  ๕ โรคแรก ได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด เอดส์ มะเร็ง เบาหวาน และโรคถุงลมโป่งพอง เนื่องจากเป็นโรคที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตรวมกันมากเกือบ ๑๐๐,๐๐๐ ราย หรือประมาณ ๑ ใน ๔ ของจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดทุกสาเหตุรวมกัน และเป็นโรคที่ป้องกันได้โดยปรับแก้ที่พฤติกรรมต้นเหตุ การดำเนินงานควบคุมและป้องกันโรค ที่เกิดจากพฤติกรรมการของประชาชน  จะประสบความสำเร็จมีประสิทธิภาพและเกิดความต่อเนื่องยั่งยืน จำเป็นอย่างยิ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกส่วน และ ใช้กระบวนการที่บูรณาการเชื่อมโยงการดำเนินงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคส่วนประชาชน    โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง เป็นโรคที่เป็นปัญหาที่สำคัญในพื้นที่อำเภอภูเรือ  และเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลปลาบ่า จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้น

วัตถุประสงค

๑. เพื่อลดอัตราป่วยด้วยโรคเบาหวาน และโรคความดันสูง

๒. เพื่อคัดกรองค้นหาผู้ป่วยในหมู่บ้าน

พื้นที่ดำเนินการ

- ประชาชนอายุ๑๕ –  ๓๔ ปี   ม.๑,๒,๕ ตำบลปลาบ่า  จำนวน  ๕๗๖  คน
- ประชาชนอายุ ๓๕  ปีขึ้นไป ม.๑,๒,๕ ตำบลปลาบ่า  จำนวน  ๗๐๐  คน

วิธีดำเนินการ

๑.ประชุมชี้แจงโครงการแก่ คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลปลาบ่า

๒.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ

๓.ประสานงานกับหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อขอสนับสนุนและขอความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม

๔.คัดกรองด้วยวาจาในกลุ่มประชาชนทั่วไปอายุตั้งแต่๑๕ปีขึ้นไปทุกหมู่บ้านๆละ ๑ ครั้ง/ปี

๕.เจาะเลือดกลุ่มเสี่ยงหลังจากคัดกรองด้วยวาจา

๖.ลงข้อมูลในฐานข้อมูลโปรแกรม HosXP

๗.สรุปและประเมินผลโครงการ

ระยะเวลาดำเนินการ

ตุลาคม  ๒๕๕๖  – กันยายน ๒๕๕๗

เป้าหมาย

- ประชาชนอายุ๑๕ –  ๓๔ ปี   ม.๑,๒,๕ ตำบลปลาบ่า  จำนวน  ๕๗๖  คน
- ประชาชนอายุ ๓๕  ปีขึ้นไป ม.๑,๒,๕ ตำบลปลาบ่า  จำนวน  ๗๐๐  คน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ประชากรอายุ ๑๕ ปีขึ้นไปมีความตระหนักในการจัดการและดูแลสุขภาพตนเอง

 

ภาพกิจกรรม
รวมลิงค์ที่น่าสนใจ

กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

ท้องถิ่นจังหวัดเลย

มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

www.sasukphurua.com
โทร 0-4289-9114 แฟกซ์ 0-4289-9429