Welcome ^_^
sample

โครงการลดสารพิษสารเคมีโดยใช้สมุนไพรรางจืด
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลปลาบ่า จังหวัดเลย ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

ความเป็นมา

สารเคมีกำจัดศัตรูพืช สามารถทำอันตรายต่อสุขภาพร่างกายได้ทั้งมนุษย์และสัตว์ กล่าวคือ จะไปทำลายอวัยวะภายในร่างกาย เช่น ตับ ไต ปอด สมอง  ผิวหนัง ระบบประสาท ระบบสืบพันธุ์ และตา  ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่า  เราจะรับสารเคมีเข้าสู่ร่างกายทางใด และปริมาณมากน้อยเท่าใด ส่วนใหญ่แล้วการที่อวัยวะภายในร่างกายได้สะสมสารเคมีไว้จนถึงขีดที่ร่างกายไม่อาจทนได้จึงแสดงอาการต่างๆขึ้นมา เช่น โรคมะเร็ง โรคต่อมไร้ท่อ โรคเลือดและระบบภูมิคุ้มกันเป็นต้น ตำบลปลาบ่า เป็นตำบลหนึ่งที่ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรม โดยมีพื้นที่ที่ใช้ในการเกษตรมากกว่าร้อยละ  ๘๐ ของพื้นที่ทั้งหมดซึ่งประกอบด้วยพื้นที่ทำนาทำไร่ ทำสวน รวมไปถึงเพาะปลูกไม้ดอกไม้ประดับซึ่งล้วนได้รับผลกระทบจากการใช้สารเคมีในการควบคุมและกำจัดศัตรูพืช จากผลการสุ่มตรวจหาสารเคมีในเลือด เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๕ หมู่ ๑,๒,๕  ตำบลปลาบ่า จำนวน  ๓๗๒ คน พบว่า ผลเสี่ยง ๑๕๕  คน  และผลไม่ปลอดภัย ๘๐  คน ซึ่งมีค่าสูงมาก จากการศึกษาของสถาบันต่างๆ ในการใช้รางจืดในการขับสารพิษออกจากร่างกายซึ่งส่วนมากพบว่าสมุนไพรรางจืดมามารถขับสารพิษออกจากร่างกายได้
ดังนั้น กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลปลาบ่าจึงได้เห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าวและได้จัดทำโครงการสำรวจความเสี่ยงของกลุ่มเกษตรกรจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช และศึกษาผลของการใช้สมุนไพรรางจืดในการขับสารพิษออกจากร่างกาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ขึ้น เพื่อทราบสถานการณ์ความเสี่ยงของการใช้และได้รับสารเคมีดังกล่าว รวมถึงขยายผลการศึกษาการใช้สมุนไพรรางจืดในการขับสารพิษออกจากร่างกายในชุมชนและหมู่บ้านอื่นๆ ต่อไป

วัตถุประสงค

  ๑.เพื่อสำรวจความเสี่ยงของกลุ่มเกษตรกรจากการใช้สารกำจัดศัตรูพืช

  ๒.เพื่อให้ความรู้แก่กลุ่มเกษตรกรที่มีระดับสารเคมีในร่างกายระดับมีความเสี่ยงและไม่ปลอดภัย

  ๓.เพื่อศึกษาผลของการใช้สมุนไพรรางจืดในการขับสารเคมีออกจากร่างกาย

  พื้นที่ดำเนินการ

  หมู่ที่ ๑,๒,๕  ตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

  วิธีดำเนินการ

   ๑.เสนอร่างโครงการเข้าที่ประชุมกรรมการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลปลาบ่า

   ๒.จัดทำแผนงานโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ

   ๓.สำรวจความเสี่ยงของกลุ่มเกษตรกรและเจาะเลือดตรวจหาสารเคมีในร่างกาย

   ๔.ประชุมกลุ่มเกษตรกรที่มีสารเคมีในร่างกายระดับมีความเสี่ยงและไม่ปลอดภัยที่สมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน ๑๐๐ คน

   ๕.ประชุมติดตามผลการปรับพฤติกรรมและการใช้สมุนไพรรางจืดในการขับสารเคมีออกจากร่างกายหลังการอบรม ๓๐ วัน

   ๖.สรุปผลโครงการและจัดทำเอกสารเสนอผู้บริหารและผู้สนับสนุนงบประมาณ

   ๗.เผยแพร่ผลการดำเนินงานผ่านสื่อต่างๆ ทั้งในพื้นที่และประประชาชนทั่วไป

   ๘.สรุปและประเมินผลโครงการ

   ระยะเวลาดำเนินการ

   มิถุนายน  ๒๕๕๗  – กันยายน  ๒๕๕๗

   เป้าหมาย

    เกษตรกรที่มีระดับสารเคมีในร่างกายตั้งแต่ระดับมีความเสี่ยงและไม่ปลอดภัยที่เข้าร่วมโครงการจำนวน ๑๐๐  คน

    ผลที่คาดว่าจะได้รับ

    • ทราบสถานะความเสี่ยงและระดับสารเคมีในร่างกายของกลุ่มเกษตรกรเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาในระดับต่อไป
    • ผลของการศึกษาการใช้สมุนไพรรางจืดทำให้ระดับสารเคมีในร่างกายลดลง จะนำไปสู่การขยายผลการใช้สมุนไพรรางจืดในการขับสารเคมีออกจากร่างกายในหมู่บ้านและชุมชนอื่นๆ ต่อไป


    ภาพกิจกรรม