Welcome ^_^
sample

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ตำบลปลาบ่า   อำเภอภูเรือ   จังหวัดเลย

 

ความเป็นมา

จากการเปลี่ยนแปลงด้านภาวะการเจริญพันธุ์ และภาวะการตายของประชากร ได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างทางอายุของประชากรไทย กล่าวคือ พบว่าในช่วง ๒๐-๓๐ ปีที่ผ่านมาทั้งจำนวนและสัดส่วนของประชากรไทยในวัยเด็ก (อายุต่ำกว่า ๑๕ ปี) ลดลง ในขณะที่จำนวนของประชากรในวัยแรงงาน (อายุ ๑๕-๒๙ ปี) ยังคงเพิ่มขึ้น สำหรับประชากรสูงอายุหรือประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป มีจำนวนและสัดส่วนเพิ่มขึ้น และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในอนาคต กล่าวคือ ประชากรสูงอายุจะเพิ่มจากประมาณ ๕ ล้านคนในปัจจุบันเป็นประมาณ ๑๐ ล้านคนในอีก ๒๐ ปีข้างหน้า และเป็นที่น่าสังเกตว่าอัตราเพิ่มของประชากรสูงอายุ จะเร็วกว่าประชากรโดยรวมทั้งหมด ดังจะเห็นได้จาก ระหว่างปี ๒๕๒๓ ถึงปี ๒๕๓๓ ประชากรสูงอายุจะเพิ่มเป็นร้อยละ ๔๗ แต่เมื่อเปรียบเทียบการเพิ่มระหว่างปี ๒๕๒๓ ไปจนถึงปี ๒๕๖๓ จะพบว่าประชากรสูงอายุ จะเพิ่มสูงถึงกว่าร้อยละ 30 สาเหตุของการเพิ่มจำนวนประชากรสูงอายุอย่างรวดเร็ว เป็นเพราะภาวะเจริญพันธุ์ที่เคยสูงในอดีตและภาวะการตายที่ลดลงเป็นลำดับอย่างต่อเนื่องตั้งแต่หลังสงครามโรคครั้งที่ ๒ ทำให้ประชากรในรุ่นที่เคยเป็นเด็ก ซึ่งเกิดมาเป็นจำนวนมากในอดีต ได้ค่อยๆ ทยอยเข้าสู่วัยแรงงานและวัยสูงอายุในที่สุด
นอกจากนี้ยังพบว่า ในกลุ่มประชากรผู้สูงอายุจะมีผู้ที่อยู่ในกลุ่มอายุมากเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ เช่นในปี พ.ศ. ๒๕๓๓ มีผู้ที่มีอายุ ตั้งแต่ ๗๕ ปีขึ้นไป ประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ คน คาดว่าจะเพิ่มเป็น ๑,๔๐๐,๐๐๐ คน ในราวปี พ.ศ. ๒๕๕๓ และคาดว่าจะเพิ่มเป็นกว่า ๒ ล้านคนในปี พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างเพศหญิงกับเพศชาย จะพบว่าจำนวนผู้สูงอายุที่เป็นเพศหญิง จะมีมากกว่าเพศชาย และเมื่อพิจารณาอัตราส่วนทางเพศของประชากรในประเทศไทยจะพบว่า อัตราส่วนทางเพศเมื่อแรกเกิด จะมีเด็กชายมากกว่าเด็กหญิง แต่ในกลุ่มสูงอายุกลับพบว่า มีผู้สูงอายุเพศหญิงมากกว่าผู้สูงอายุเพศชาย สะท้อนถึงอัตราการตายที่สูงกว่าของประชากรเพศชาย หากพิจารณาจากความคาดหมายการคงชีพเมื่อแรกเกิด จะพบว่าประชากรไทยมีความหมายการคงชีพเมื่อแรกเกิด เพิ่มสูงขึ้นเป็นลำดับ
จากปัญหาดังกล่าวได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสพบปะพูดคุยและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชนในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ให้มีความรู้ความสามารถในการป้องกัน และดูแลสุขภาพของตนเอง

วัตถุประสงค

๑. เพื่อให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ
๒. เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพและแก้ปัญหาด้านสุขภาพด้วยตนเอง
๓. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีการพบปะ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
๔.เพื่อให้การดำเนินงานของชมรมผู้สูงอายุมีความต่อเนื่องและยั่งยืน

พื้นที่ดำเนินการ

 หมู่ที่ ๑ ตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

วิธีดำเนินการ

๑. ประชุมชี้แจงโครงการแก่ อสม., ผู้นำชุมชน และผู้นำกลุ่มผู้สูงอายุ
๒. เขียนโครงการ / เสนอโครงการ/ ขออนุมัติโครงการ
๓. ติดต่อประสานงานผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้ที่เกี่ยวข้องและกลุ่มเป้าหมาย
๔. จัดประชุมให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ
๕. ตรวจสุขภาพให้กับผู้สูงอายุที่เข้าอบรมทุกคน
๖. ชี้แจงแนวทางการดำเนินการชมรมผู้สูงอายุตำบลปลาบ่า
๗. สนับสนุนให้ชมรมผู้สูงอายุจัดกิจกรรมร่วมกันทุกเดือน เช่น ทำบุญ  ออกกำลังกาย      สวดมนต์ไหว้พระและการฝึกสมาธิ    การให้ความรู้   การสันทนาการต่างๆ    และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
๘.  สรุปและประเมินผลโครงการ

ระยะเวลาดำเนินการ

ระหว่างเดือน  มิถุนายน   -  กันยายน  ๒๕๕๗

เป้าหมาย

ผู้สูงอายุในเขต โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปลาบ่า จำนวน  ๑๐๐ คน  ดังรายละเอียดต่อไปนี้

  • บ้านปลาบ่า                   จำนวน  ๕๐  คน
  • บ้านสองคอน              จำนวน  ๒๕  คน
  • บ้านตาดสาน          จำนวน  ๒๕  คน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้สูงอายุมีความรู้ เจตคติ ทักษะและการปฏิบัติตนเกี่ยวกับการดูแลตนเองได้ถูกต้อง
๒. ผู้สูงอายุมีการปรับตัวได้ดีขึ้น สนใจเข้ากลุ่มร่วมกิจกรรมในชมรมอย่างต่อเนื่อง
๓. ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่ป่วยด้วยโรคหรือได้รับอุบัติเหตุที่เกิดจากการปฏิบัติตน  ที่ไม่ถูกต้อง
๔. เกิดความเข้าใจและสามัคคีระหว่างผู้สูงอายุด้วยกัน


ภาพกิจกรรมรวมลิงค์ที่น่าสนใจ

กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

ท้องถิ่นจังหวัดเลย

มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

www.sasukphurua.com
โทร 0-4289-9114 แฟกซ์ 0-4289-9429