Welcome ^_^
sample

โครงการผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลปลาบ่า จังหวัดเลย
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ
๒. เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ในการส่งเสริมสุขภาพของตนเอง

เป้าหมาย

- ผู้สูงอายุตำบลปลาบ่า(ติดสังคม)   จำนวน  ๕๐ คน

กลวิธีดำเนินการ

๑.ประชุมชี้แจงโครงการแก่ คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลปลาบ่า

๒.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ

๓.ประสานงานกับหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อขอสนับสนุนและขอความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม

๔.ประชาสัมพันธ์โครงการแก่กลุ่มเป้าหมาย

๔.๑  ตรวจสุขภาพเบื้องต้น
๔.๒  สาธิตและฝึกปฏิบัติ การพอกยารักษาโรคข้อเข่าเสื่อม
๔.๓  ออกกำลังกาย โดย ฤาษีดัดตน
๔.๔  ให้ความรู้การส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ

  • จัดตั้งชมรมผู้สูงอายุในหมู่บ้าน จำนวน ๓ หมู่บ้าน

ภาพกิจกรรม