Welcome ^_^
sample

โครงการป้องกันและควบคุมการขาดสารไอโอดีนบ้านสองคอน
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลปลาบ่า จังหวัดเลย
ปีงบประมาณ๒๕๖๐


วัตถุประสงค์
๑.เพื่อให้ผู้นำชุมชน / อสม./ประชาชน มีความรู้และสามารถทดสอบสารไอโอดีนในเกลือได้
๒.เพื่อสนับสนุนให้ครัวเรือนบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีสารไอโอดีน

เป้าหมาย จำนวน ๙๖ คน
ผู้นำชุมชน จำนวน ๕ คน
อสม. จำนวน ๙ คน
ตัวแทนหลังคาเรือนละ ๑ คน จำนวน ๘๒ คน

ระยะเวลาดำเนินการ
มีนาคม ๒๕๖๐ – กรกฎาคม ๒๕๖๐

พื้นที่ดำเนินการ
ศาลากลางบ้านสองคอน ตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

งบประมาณ
งบประมาณได้รับการสนับสนุนจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลปลาบ่า

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑.ประชาชนมีความรู้เรื่องเกลือไอโอดีน
๒.ทุกครัวเรือนบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีสารไอโอดีน

 

 

รวมลิงค์ที่น่าสนใจ

กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

ท้องถิ่นจังหวัดเลย

มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

www.sasukphurua.com
โทร 0-4289-9114 แฟกซ์ 0-4289-9429