Welcome ^_^
sample

โครงการผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพบ้านสองคอน
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลปลาบ่า จังหวัดเลย
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐


วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ
๒. เพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุมีความรู้ในการส่งเสริมสุขภาพของตนเอง

เป้าหมาย จำนวน ๕๐ คน
- ผู้สูงอายุบ้านสองคอน ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย จำนวน ๒๕ คน
- ผู้ดูแลผู้สูงอายุบ้านสองคอน ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย จำนวน ๒๕ คน

ระยะเวลาดำเนินการ
มีนาคม ๒๕๖๐ – สิงหาคม ๒๕๖๐

พื้นที่ดำเนินการ
ศาลากลางหมู่บ้านสองคอน

งบประมาณ
งบประมาณได้รับการสนับสนุนจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลปลาบ่า

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ร้อยละ ๘๐ ของผู้สูงอายุมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ
๒. ผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุมีความรู้ในการส่งเสริมสุขภาพของตนเองมากกว่าร้อยละ ๘๐
๓. ผู้ดูแลสามารถดูแลผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ ๘๐

รูปกิจกรรม

 

รวมลิงค์ที่น่าสนใจ

กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

ท้องถิ่นจังหวัดเลย

มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

www.sasukphurua.com
โทร 0-4289-9114 แฟกซ์ 0-4289-9429