Welcome ^_^
sample

โครงการตรวจสารเคมีและให้ความรู้ในกลุ่มวัยทำงาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลปลาบ่า
   ตำบลปลาบ่า   อำเภอภูเรือ  จังหวัดเลย
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐


วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสำรวจความเสี่ยงของกลุ่มเกษตรกรจากการใช้สารกำจัดศัตรูพืช
๒. เพื่อให้ความรู้แก่กลุ่มเกษตรกรที่มีระดับสารเคมีในร่างกายระดับมีความเสี่ยงและไม่ปลอดภัย

เป้าหมาย จำนวน ๕๙๕ คน
- เกษตรกร ม. ๑ ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย จำนวน ๓๓๕ คน
- เกษตรกร ม. ๒ ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย จำนวน ๑๔๒ คน
- เกษตรกร ม. ๕ ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย จำนวน ๑๑๘ คน

ระยะเวลาการดำเนินงาน
๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐

งบประมาณ
งบประมาณได้รับการสนับสนุนจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลปลาบ่า

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
๑. ประชาชนในพื้นที่ได้รับการตรวจสารเคมีในเลือด
๒. ประชาชนมีความรู้เรื่องการป้องกันตนเองจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชและกำจัดวัชพืช


รูปกิจกรรม

 

รวมลิงค์ที่น่าสนใจ

กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

ท้องถิ่นจังหวัดเลย

มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

www.sasukphurua.com
โทร 0-4289-9114 แฟกซ์ 0-4289-9429