Welcome ^_^
sample

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปลาบ่า
รับการประเมิน รพ.สต.ติดดาว
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561

เพื่อสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงสถานีอนามัยที่มี 9,750 แห่ง   ทั่วประเทศเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) โดยยกระดับการให้บริการด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู รวมถึงงานคุ้มครองผู้บริโภค ทำให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่จำเป็นได้ในหน่วยบริการสุขภาพใกล้บ้าน ได้รับบริการสุขภาพปฐมภูมิอย่างครอบคลุม สำหรับมาตรฐาน รพ.สต. ติดดาว  5 ดาว 5 ดี ประกอบด้วย 5 ส่วน คือ
1.บริหารดี เป็นการนำองค์กรและการจัดการดี ประกอบด้วย ภาวะผู้นำ การนำ ธรรมาภิบาล มีแผนกลยุทธ์ด้านสุขภาพ มีระบบรายงานกระบวนการที่สำคัญ
2.ประสานงานดี ภาคีมีส่วนร่วม ให้ความสำคัญกับประชากรกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทำให้ได้มาถึงปัญหาของชุมชน ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ฐานข้อมูลการบริการ ความร่วมมือ ความพึงพอใจ
3.บุคลากรดี มีการจัดอัตรากำลังด้านสุขภาพ สร้างความผาสุข ความพึงพอใจ มีระบบพัฒนาการเรียนรู้ มีการเสริมพลังประชาชนและครอบครัวในการดูแลตนเอง
4.บริการดี มีการจัดบริการครอบคลุมประเภทและประชาชนทุกกลุ่มวัย จัดบริการตามปัญหาชุมชน ในและนอกสถานบริการ
5.ประชาชนสุขภาพดี เป็นการประเมินผลลัพธ์การทำงาน ทั้งในบทบาทของบุคคลและครอบครัวในการดูแลตนเอง ด้วยพฤติกรรม 5 อ. 2 ส. และผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด รวมทั้งการมีนวตกรรม งานวิจัย การจัดการองค์ความรู้

 

รูปกิจกรรม

<

กลับ

รวมลิงค์ที่น่าสนใจ

กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

ท้องถิ่นจังหวัดเลย

มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

www.sasukphurua.com
โทร 0-4289-9114 แฟกซ์ 0-4289-9429