Welcome ^_^
sample

10 พฤศจิกายน 2557

คณะเจ้าหน้าที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และคณะอสม.อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดร จำนวน 130 คน

ได้มาเยี่ยมและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของ อสม.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่องจิก เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557

รูปกิจกรรม

กลับ

รวมลิงค์ที่น่าสนใจ

กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

ท้องถิ่นจังหวัดเลย

มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

www.sasukphurua.com
โทร 0-4289-9114 แฟกซ์ 0-4289-9429