Welcome ^_^
sample

โครงการพัฒนาเครือข่ายส่งเสริมความปลอดภัยด้านอาหารปราศจากสารปนเปื้อน
ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อตรวจสอบหาสารปนเปื้อนในอาหารที่เป็นอันตรายที่จำหน่ายในร้านอาหาร ในเขตพื้นที่เป้าหมาย
2. มีเครือข่าย อย.น้อยงานคุ้มครองผู้บริโภค

เป้าหมาย
1. อสม.สาขาคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 10 คน
2. ตัวแทน นักเรียน ชั้น ป.4 จำนวน 12 คน

พื้นที่การดำเนินงาน
ร้านอาหารในเขตเทศบาลตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
รายละเอียดงบประมาณ
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลร่องจิก

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ประชาชนในเขตพื้นที่เป้าหมายได้บริโภคอาหารที่สะอาดปราศจากสารปนเปื้อน
2. มีภาคีเครือข่ายงานคุ้มครองผู้บริโภคในตำบลร่องจิกที่มีความรู้ความเข้าใจในงานคุ้มครองผู้บริโภค

 

รูปกิจกรรม

รวมลิงค์ที่น่าสนใจ

กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

ท้องถิ่นจังหวัดเลย

มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

www.sasukphurua.com
โทร 0-4289-9114 แฟกซ์ 0-4289-9429