Welcome ^_^
sample

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ

 

ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

 

ปี 2559

 

วัตถุประสงค์
1.เพื่อส่งเสริมสุขภาพทุกเพศทุกวัย
2.เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคต่างๆ
3.เพิ่มทักษะการออกกำลังกายอย่างถูกวิธี
4.เพื่อสร้างความสามัคคีในชุมชน
5.เพื่อให้มีการออกกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมาย
ผู้นำเต้นหมู่บ้านละ 3 คน รวมเป็น 30 คน
ประชากรทุกช่วงอายุที่อาศัยอยู่บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม ที่มีความสนใจในเรื่องออกกำลังกาย

กิจกรรม
1. อบรมผู้นำเต้น
2. ออกกำลังกายเต้นแอโรบิก รำไม้พอง อาทิตย์ละ 3 วัน วันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์

สถานที่ดำเนินโครงการ
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

งบประมาณ
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลร่องจิก

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ประชาชนในหมู่บ้านมีสุขภาพแข็งแรง
2. ประชาชนในหมู่บ้านหันมาใส่ใจสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย
3.ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มีการออกกำลังกายอย่าสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

 

 

รูปกิจกรรม

 

กลับ

รวมลิงค์ที่น่าสนใจ

กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

ท้องถิ่นจังหวัดเลย

มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

www.sasukphurua.com
โทร 0-4289-9114 แฟกซ์ 0-4289-9429