Welcome ^_^
sample

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่องจิก
รับการประเมิน การพัฒนา รพ.สต.ติดดาว ปี 2560
วันที่ 5 มิถุนายน 2560

 

การประเมินตามเกณฑ์การพัฒนา รพ.สต.ติดดาว ปี 2560 (5 ดาว 5 ดี)
หมวดที่ 1 การนำองค์กรและการจัดการดี
หมวดที่ 2 การให้ความสำคัญกับประชากรเป้าหมาย ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หมวดที่ 3 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
หมวดที่ 4 การจัดระบบบริการครอบคลุมประเภทและประชากรทุกกลุ่มวัย
หมวด 5 ผลลัพธ์
5.1ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด(KPI)
5.2นวัตกรรม งานวิจัย การจัดการองค์ความรู้

 

 

รูปกิจกรรม

 

กลับ

รวมลิงค์ที่น่าสนใจ

กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

ท้องถิ่นจังหวัดเลย

มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

www.sasukphurua.com
โทร 0-4289-9114 แฟกซ์ 0-4289-9429