Welcome ^_^
sample

โครงการตำบลสานตมร่วมใจ ใส่ใจสุขภาพผู้สูงวัย

วัตถุประสงค์ของโครงการ  

 1. เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ
 2. เพื่อให้ผู้สูงอายุใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้สูงอายุในเขตตำบลสานตม จำนวน  354   คน           

ระยะเวลาดำเนินงาน
กุมภาพันธ์ – เดือนกันยายน พ.ศ. 2557        

วิธีดำเนินงาน/กิจกรรมในโครงการ   

 1. ประชุมชี้แจงโครงการแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
 2. จัดกิจกรรมรวมกลุ่มผู้สูงอายุ
 3. ตรวจสุขภาพเบื้องต้น
  1. สวดมนต์ นั่งสมาธิ
  2. ออกกำลังกาย โดย ฤาษีดัดตน
  3. ให้ความรู้การส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ
 1. จัดตั้งชมรมผู้สูงอายุในหมู่บ้าน  จำนวน 9  หมู่บ้าน

ผลการดำเนินงาน 

 1. ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ  สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
 2. ผู้สูงอายุมีความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพ
 3. ผู้สูงอายุพึ่งตนเองได้  และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

 

รูปกิจกรรมรวมลิงค์ที่น่าสนใจ

กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

ท้องถิ่นจังหวัดเลย

มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

www.sasukphurua.com
โทร 0-4289-9114 แฟกซ์ 0-4289-9429