Welcome ^_^
sample

โครงการตำบลสานตมห่วงใย ต่อต้านภัยข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

 

ัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ในด้านการส่งเสริมสุขภาพของตนเองอย่างถูกต้อง
๒. เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีปัญหาโรคข้อเข่าเสื่อมได้รับการดูแล และการบำบัดอย่างเหมาะสม

เป้าหมาย

ผู้สูงอายุที่มีปัญหาขอเข่าเสื่อม ตำบลสานตม อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย จำนวน ๘๒ คน

ระยะเวลาดำเนินการ

มีนาคม ๒๕๖๐ – พฤษภาคม ๒๕๖๐

พื้นที่ดำเนินการ

วัดป่าบ้านสานตม         

 

งบประมาณ

งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสานตม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ผู้สูงอายุมีความรู้ในด้านการส่งเสริมสุขภาพของตนเองเพิ่มมากขึ้น และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
๒. ผู้สูงอายุที่มีปัญหาโรคข้อเข่าเสื่อมได้รับการดูแล และการบำบัด เพื่อลดอาการปวดได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
๓. ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตอยู่กับครอบครัวและบุตรหลานอย่างปกติสุขและมีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

 

 

รูปกิจกรรม

 

 

 รวมลิงค์ที่น่าสนใจ

กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

ท้องถิ่นจังหวัดเลย

มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

www.sasukphurua.com
โทร 0-4289-9114 แฟกซ์ 0-4289-9429