Welcome ^_^
sample

โครงการพัฒนาเครือข่ายส่งเสริมความปลอดภัยด้านอาหาร
ตำบลสานตม อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

ดำเนินโครงการเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม2561

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เกี่ยวกับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเพิ่มมากขึ้น
๒. เพื่อตรวจสอบหาสารปนเปื้อนในอาหารที่จำหน่ายในร้านอาหาร ในพื้นที่ตำบลสานตม อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
๓. มีเครือข่ายในงานคุ้มครองผู้บริโภคในเขตตำบลสานตม

กลุ่มเป้าหมาย
๑. ผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหารในตำบลสานตม จำนวน ๒๘ ร้าน
๒. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในเขตตำบลสานตม หมู่บ้านละ ๒ คน จำนวน ๑๘ คน
๓. ครูอนามัยโรงเรียนในเขตตำบลสานตม จำนวน ๖ คน
๔. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ของโรงเรียนในเขตตำบลสานตม จำนวน ๓๑ คน

วิธีการดำเนินงาน
๑. สำรวจและรวบรวมข้อมูลร้านค้าร้านอาหารในพื้นที่
๒.เขียนโครงการเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนและอนุมัติงบประมาณ
๓.ประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและวางแผนแนวทางการดำเนินงาน
๔. จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้การจัดกิจกรรมอบรมและการออกตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร
๕. จัดกิจกรรมอบรมความรู้เกี่ยวกับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหาร
๖. ดำเนินการตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร ทั้ง ๔ ชนิด ได้แก่ สารบอแรกซ์ สารฟอร์มาลีน  สารกันรา และสารฟอกขาว ในร้านอาหารเขตพื้นที่ตำบลสานตม อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
๗. ตรวจสอบการขายผลิตภัณฑ์อาหาร ยา และเครื่องสำอางในร้านขายของชำพื้นที่ตำบลสานตม          อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
๗.ประเมินผลการดำเนินงาน
๘ สรุปผลและประเมินผลโครงการ
๙.สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน

งบประมาณ

งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสานตม

รูปกิจกรรม

 

 รวมลิงค์ที่น่าสนใจ

กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

ท้องถิ่นจังหวัดเลย

มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

www.sasukphurua.com
โทร 0-4289-9114 แฟกซ์ 0-4289-9429