Welcome ^_^
sample

หน้าร้อน โรคร้าย ... ที่เป็นปัญหาต่อสุขภาพอนามัยองคนส่วนใหญ่...เป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับปากท้องเช่น โรคอุจจาระร่วง อาหารเป็นพิษ บิด ไข้ลากสาดหรือไข้ไทฟอยด์..... และโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน เช่นโรคพิษสุนัขบ้า และโรคไข้เลือดออก

เราสามารถหลีกเลี่ยงโรคติดต่อที่มากับอาหารและน้ำ ด้วยวิธีง่ายๆ คือ รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ ไม่มีแมลงวันตอม ล้างมือให้สะอาดก่อนปรุงอาหาร ก่อนรับประทานอาหาร และหลังออกจากห้องส้วม...ส่วนท่านที่ซื้ออาหารปรุงสุกรับประทาน ขอให้เลือกร้าน/ผู้จำหน่ายอาหาร/สภาพแวดล้อมที่ สะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ โดยสังเกตจากป้ายร้านอาหารสะอาดรสชาติอร่อย ส่วนอาหารสดทีซื้อจากตลาด ให้สังเกตป้ายอาหารปลอดภัย

 

 

รวมลิงค์ที่น่าสนใจ

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

www.sasukphurua.com
โทร 0-4289-9114 แฟกซ์ 0-4289-9429