Welcome ^_^

รพ.สต.ปลาบ่า

sample

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปลาบ่า

ยินดีต้อนรับ..ด้วยความยินดียิ่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปลาบ่า

ตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

ประวัติความเป็นมา

เดิมชาวบ้านจากตำบลหนองบัว และอำเภอด่านซ้าย ได้อพยพไปจับจองที่ดินทำกิน ต่อมาได้เกิดเป็นชุมชนใหญ่ขึ้น และแยกออกจากตำบลหนองบัว มาตั้งเป็นตำบลปลาบ่า สภาพทั่วไป มีสภาพเป็นภูเขา 90% พื้นที่ราบ 10%

อาณาเขต

 • ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
 • ทิศใต้ ติดกับ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
 • ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลท่าศาลา อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
 • ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
 • ข้อมูลอาชีพ

 • อาชีพหลัก ทำนา, ทำสวน/ทำไร่

 • อาชีพเสริม รับจ้างข้อมูล

  สถานที่สำคัญของตำบล

  องค์การบริหารส่วนตำบลปลาบ่า

  สถานีทดลองเกษตรที่สูงภูเรือ

  กิจกรรมรพ.สต.ปลาบ่า

  รับการประเมิน รพ.สต.ติดดาว 2 กรกฎาคม 2562

  รับการประเมิน รพ.สต.ติดดาว 4 มิถุนายน 2561

  โครงการตรวจสารเคมีและให้ความรู้ในกลุ่มวัยทำงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลปลาบ่า ตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

  โครงการผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพบ้านสองคอนกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลปลาบ่า จังหวัดเลย ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

  โครงการป้องกันและควบคุมการขาดสารไอโอดีนบ้านสองคอน กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลปลาบ่า จังหวัดเลย ปีงบประมาณ๒๕๖๐

  โครงการผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลปลาบ่า จังหวัดเลย ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

  วิทยากรเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร

  โครงการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

  โครงการลดสารพิษสารเคมีโดยใช้สมุนไพรรางจืด ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

  โครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยเบาหวาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

  โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

  โครงการคู่หู คู่คิด ดูแลสุขภาพ ปี 2555

  รวมลิงค์ที่น่าสนใจ

  กระทรวงสาธารณสุข

  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

  ท้องถิ่นจังหวัดเลย

  มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

  www.sasukphurua.com
  โทร 0-4289-9114 แฟกซ์ 0-4289-9429