Welcome ^_^
sample

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสานตม

ตำบลสานตม อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลโคกใหญ่ ต.บ้านวังขาม และ ต.ท่าลี่ อ.ท่าลี่ จ.เลย
ทิศใต้ ติดกับ ต.ท่าศาลา อ.ภูเรือ จ.เลย
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.เสี้ยว อ.เมือง จ.เลย
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หนองบง และ ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย

ข้อมูลอาชีพ
อาชีพหลัก ทำนา, ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้าง ขายลอตเตอรี่

สถานที่สำคัญของตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลสานตม

รพ.สต.สานตม

sample

 

 

 

 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสานตม

ยินดีต้อนรับ..ด้วยความยินดียิ่ง

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

 

 

รพ.สต.สานตมได้รับ เกียรติบัตร หมู่บ้านที่มีการดำเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติ ๕๗ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

หมู่บ้านสุขภาพดี วิถีเลย ปี 2554

รพ.สต.ดีเด่นระดับจังหวัด จังหวัดเลย ปี 2555

กิจกรรมรพ.สต.สานตม

รับการประเมิน รพ.สต.ติดดาว 27 มิถุนายน 2562

คู่มือดูแลสุขภาพโรคข้อเข่าเสื่อม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสานตม

รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการชุมชนม่วงไข่ใส่ใจสุขภาพกล้ามเนื้อและข้อเข่า ปีงบประมาณ 2561

ภาพถ่ายกิจกรรมการออกกายตามโครงการชุมชนม่วงไข่ใส่ใจสุขภาพกล้ามเนื้อและข้อเข่า

โครงการพัฒนาเครือข่ายส่งเสริมความปลอดภัยด้านอาหาร ตำบลสานตม อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

กิจกรรมการรณรงค์จัดบริการทางทันตสาธารณสุข 21 ตุลาคม 2560

โครงการตำบลสานตมห่วงใย ต่อต้านภัยข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

โครงการอย.น้อย ตำบลสานตม

โครงการ คลินิกโรคเรื้อรังใกล้บ้าน ดูแลผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงไปพร้อมๆกัน ประจำปี 2557

โครงการตำบลสานตมร่วมใจ ใส่ใจสุขภาพผู้สูงวัย

โครงการสานตมร่วมใจรณรงค์ใส่ใจ ห่างไกลโรคเรื้อรัง ประจำปี 2557

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง

โครงการแกนนำสุขภาพภูเรือร่วมใจ ควบคุมป้องกันโรคเอดส์รายใหม

กิจกรรมการรณรงค์จัดบริการทางทันตสาธารณสุข 21 ตุลาคม 2560

โครงการตำบลสานตมห่วงใย ต่อต้านภัยข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

โครงการอย.น้อย ตำบลสานตม

โครงการ คลินิกโรคเรื้อรังใกล้บ้าน ดูแลผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงไปพร้อมๆกัน ประจำปี 2557

โครงการตำบลสานตมร่วมใจ ใส่ใจสุขภาพผู้สูงวัย

โครงการสานตมร่วมใจรณรงค์ใส่ใจ ห่างไกลโรคเรื้อรัง ประจำปี 2557

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง

โครงการแกนนำสุขภาพภูเรือร่วมใจ ควบคุมป้องกันโรคเอดส์รายใหม

รวมลิงค์ที่น่าสนใจ

กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

ท้องถิ่นจังหวัดเลย

มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

 

www.sasukphurua.com
โทร 0-4289-9114 แฟกซ์ 0-4289-9429

 

 

 

  •